Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Mahdolliset uutiskirjettä ja jakelua koskevat kysymykset voi osoittaa osoitteeseen tuki@triacle.fi.

Triacle tarjoaa räätälöityjä sisällönhallinta- ja julkaisuratkaisuja, jotka voidaan mukauttaa yhteisön erityistarpeisiin ja yksilöllisiin vaatimuksiin. Triaclen uutiskirje lähetetään sen tilanneille sekä markkinointitarkoituksessa Triaclen kohderyhmään kuuluvien yhteisöjen niille henkilöille, joiden rooliin julkaisu, sisällönhallinta ja teknologiapalvelut kuuluvat.

1. Rekisterinpitäjä

Triacle Oy
Kestiläntie 3
73100 LAPINLAHTI

2. Rekisteriasiat

Rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin vastaa asiakaspalvelu: tuki@triacle.fi

3. Rekisterin nimi

Triacle Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakas- tai kumppanuussuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Triaclen oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Triaclen ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Triaclen viestimien ja palvelujen kautta.

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjätiedot: Nimi, yhteisö, osoite, sukupuoli, syntymävuosi puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Segmentointitiedot: Verkkosivuston, uutiskirjeiden ja muun sähköisen tiedotus- ja markkinointimateriaalin käyttäjämäärä ja käyttäjäkunnan rakenne sekä kampanja-, tuote- ja muihin palautteisiin ja olosuhteisiin liittyvä tieto, jotka mahdollistavat tuotteista ja palveluista informoimisen.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat Triaclen ja sen yhteistyökumppaneiden asiakkailtaan ja kumppaneiltaan kerättävät tiedot esimerkiksi tilaisuuksiin ja valmennuksiin osallistuttaessa. Triacle Oy:n asiakasrekisterin tietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Fonecta Oy:n, Suomen Asiakastieto Oy:n ja Micromedia Oy:n, Postin, Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Triacle ei luovuta rekisteritietoja ilman rekisteröidyn lupaa muutoin kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Triacle ei luovuta konserniyhtiöitään lukuun ottamatta henkilötietoja muille yrityksille niiden suoramarkkinointitarkoituksia varten. Triacle voi luovuttaa henkilötietoja toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle rekisterin käyttötarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Triacle voi myös luovuttaa henkilötietoja käyttämilleen alihankkijoille ja muille kolmansille osapuolille, joita Triacle käyttää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien suorittamiseen. Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi Suomessa tai muissa maissa, joissa henkilötietoja käsitellään, toimivien viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Triaclen tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on, suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa perua Triaclen uutiskirjeen tilaus sekä siten kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

This confidentiality description is only available in Finnish. If you desire this description in English, please contact tuki@triacle.fi.